Choď na obsah Choď na menu
 


Platné pravidlá

 

1. Všeobecné ustanovenia

3b Hokejbalová Liga VÝCHOD (ďalej len 3b HbL VÝCHOD) je regionálnym pokračovateľom mestskej 3b PHbL, má štatút plne amatérskej neregistrovanej súťaže a hrá sa plne v duchu FAIR PLAY !

a)  V ročníku 2022/2023 štartuje v 3b HbL VÝCHOD 8 riadne registrovaných mužstiev. 

b)  Po zaplatení vstupného poplatku, ktorý je stanovený 400 € na mužstvo a 20 € za každého hráča zaradeného na súpiske, je mužstvo oficiálne prihlásené do 3b HbL VÝCHOD r. 2022/2023.

Každý hráč do 18 rokov (vrátane) je od platenia 20 € poplatku oslobodený !

Zaradením na súpisku dáva hráč a takto zainteresovaná osoba, ako aj samotné mužstvá súhlas so zverejnením osobných údajov (meno, priezvisko, dátum narodenia, prípadne fotografia, logo, znak klubu a pod.) na domovskej stránke 3b HbL VÝCHOD , FB stránke 3b HbL VÝCHOD  resp. ako propagácia (polep, bilboard, tlač, internet a pod.), aj pre ďalšie využitie v médiách, za dodržania bezpečnosti ochrany osobných údajov (GDPR), zabráneniu neoprávnenému prístupu a nakladaniu s nimi.

Každý hráč, tréner, vedúci mužstva a pod. nastupujú na zápas DOBROVOĽNE, na VLASTNÉ RIZIKO a zdraví (nevynímajúc SARS-CoV-2, ďalej len COVID- 19), čo potvrdzuje nielen zaradením na predsezónnu súpisku mužstva, ale aj svojím zaradením do zápisu o stretnutí, pred každým ligovým turnajom/zápasom !!!

Organizátor 3b HbL VÝCHOD, riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD a ani Vedenie ligy nezodpovedá za prípadné nepredvídané ťažkosti okolo zdravotného stavu hráča a ďalších zainteresovaných osôb !!!

c)  Pri nahlásení mužstva do súťaže, vedúci mužstva predloží pravdivo a kompletne vyplnenú predsezónnu súpisku (min. 10+1 hráčov) na ktorej svojím podpisom potvrdí, že osoby (hráči, ved. mužstva, tréner a pod.) boli oboznámené s platnými pravidlami a zaväzujú sa, že ich budú akceptovať, rešpektovať  a plne dodržiavať !!!

d)  Všetky ligové zápasy sa môžu odohrať iba na schválených ihriskách Organizátorom 3b HbL VÝCHOD :

- areál ZŠ ČSL. Armády na Sídlisku II.

- hokejbalové ihrisko vo Vranove nad Topľou

- areál HC Sršne Sídlisko KVP v Košiciach

- areál farského kostola Sv. rodiny na sídlisku Vinbarg v Bardejove  (výnimka)

- hokejbalové ihrisko v Trebišove  (pri zimnom štadióne)

- hokejbalové ihrisko v Humennom

- hokejbalové ihrisko v Liptovskom Mikuláši  (výnimka)

Každé mužstvo by malo spravidla organizovať 2 domáce turnaje

 

Usporiadateľské mužstvo daného turnaja je povinné zabezpečiť min. lekársku starostlivosť, svetelnú tabuľu, časomerača, zapisovateľa, zápisy o stretnutí a všetko potrebné podľa aktuálne platných nariadení ÚVZ SR (COVID- 19). 

Keďže ide o súkromné ihriská, všetky spôsobené škody (poškodenie mantinelov, pletiva, striedačiek, areálu, šatní a pod.) bude musieť osoba, ktorá ich spôsobila, buď na vlastné náklady odstrániť resp. spôsobenú škodu zaplatiť !!! 

Hracia plocha:

       1.      Rozmer ihriska:   52 x 26 m 

      2.       Rozmer bránky:   1,83 x 1,22 m

      3.       Čistý hrací čas:   Základná časť   3 x 12 min.

                                               Play OFF   3 x 15 min.

      4.       Systém:   Turnajový  (min. do sezóny 2024/2025)

 

      e)  Hrá sa 5 hráči v poli + brankár (ďalej len 5+1). Minimálny počet hráčov, aby mužstvo mohlo nastúpiť na zápas je 6+1 (resp. 7 hráčov).

 

      f)  Základná časť (ďalej len ZČ):

       Aktuálny ročník sa v ZČ odohrá systémom každý s každým a to 2-kolovo (jeseň/jar). Hlavným hracím dňom je spravidla nedeľa a taktiež termín spravidla mimo hracieho dňa SHbE mužov a U23 , pokiaľ riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD nerozhodne ináč !

Po skončení ZČ nasleduje vyraďovacia časť Play OFF, do ktorej postúpia len mužstvá umiestnené v konečnej tabuľke na 1 až 6. mieste.  Mužstvá na 7. a 8. mieste v súťažnom ročníku 2022/2023 končia. 

       Konečné poradie v tabuľke po ZČ:

       1.        body (víťazstvo 3b, víťazstvo po SN 2b, prehra po SN 1b, prehra v riadnej hracej dobe 0b

       2.        pri rovnosti bodov, získané body zo vzájomných zápasov

       3.        skóre zo vzájomných zápasov

       4.        viac strelených gólov zo vzájomných zápasov 

       5.         skóre

 

     g)  Vyraďovacia časť (Play OFF):

Štvrťfinále: Odohrajú mužstvá umiestnené na 3. až 6. mieste po ZČ a to následovne 3 vs.6 a 4 vs. 5 , na 2 víťazné zápasy, hracím systémom doma – vonku (domovské ihriská), začína lepšie umiestnený.

Semifinále: Odohrajú mužstvá umiestnené po ZČ na 1. a 2.mieste s postupujúcimi mužstvami zo štvrťfinále a to následovne 1. vs. najhoršie umiestnený po ZČ a 2. s druhým postupujúcim zo štvrťfinále, na 2 víťazné zápasy, hracím systémom doma – vonku (domovské ihriská), začína lepšie umiestnený.

Finále: Víťazi semifinálových zápasov odohrajú finálovú sériu, na 3 víťazné zápasy hracím systémom doma – vonku (domovské ihriská), po ktorých spoznáme nového Majstra 3b HbL VÝCHOD r. 2022/2023.

Zápas o 3.miesto sa ruší a automaticky ho získava po ZČ lepšie postavený porazený semifinalista.

V Play OFF nemôže okrem výnimky (viď bod 3 Planých pravidiel) nastúpiť za žiadne  mužstvo hráč, ktorý nemal odohraných (t.j. hráč prítomný na striedačke v drese mužstva) minimálne 1/2  t.j. 6 zápasov ZČ !!!

h)  Rozhodca:

Zápas rozhodujú spravidla dvaja delegovaný rozhodcovia, ktorý samozrejme prešiel školením a boli právoplatne schválený riadiacim orgánom 3b HbL VÝCHOD . 

Delegácia rozhodcov na ligové zápasy je oznámená vždy najneskôr 2 dni vopred v skupine rozhodcov (prípadne sms, alebo osobne) a zrušiť/upraviť ju môže v odôvodnených prípadoch riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD, ale taktiež aj organizátor 3b HbL VÝCHOD .

Rozhodcovi/-com sú Všetci hráči a účastníci stretnutia (bez výnimiek) na ihrisku, ale aj mimo neho plne podriadení, t.j. v zápasoch vystupuje, aj ako spoluorganizátor daného stretnutia !!!  

Menný zoznam rozhodcov:

ŠIMBERA Dávid        (rozhodca 3b HbL VÝCHOD - Kežmarok)

SÁLA Miroslav      (rozhodca SHbÚ) 

KOCHAN Peter      (organizátor 3b HbL VÝCHOD)    

FRANCAN Karol      (HBC ASSASSINS Prešov)           

HRIŠKO Peter      (rozhodca SHbÚ)

Ing. URBANEC Michal     (rozhodca SHbÚ - Košice)   

SCHIFFER Matúš     (rozhodca 3b HbL VÝCHOD - Košice)

VRÁBEL Milan     (rozhodca 3b HbL VÝCHOD)

HOMOLA Marián      (rozhodca 3b HbL VÝCHOD - Košice)

HOMOLA Ondrej      (rozhodca 3b HbL VÝCHOD - Košice)

KRIVDA Adam    (rozhodca 3b HbL VÝCHOD)

MAKATURA Martin    (riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD)

JAKUBČOVÁ Eva     (rozhodkyňa SHbÚ - Martin/Kežmarok)

MIHAJLO Marek   (rozhodca 3b HbL VÝCHOD - L.Mikuláš)

ŠIMKO Martin   (rozhodca 3b HbL VÝCHOD - Martin)

KOVÁČIK Milan   (rozhodca 3b HbL VÝCHOD - Žilina)

STUPÁK Roman   (rozhodca 3b HbL VÝCHOD - Martin)

...... od sezóny 2023/2024 nesmie byť žiaden aktívny ligový hráč rozhodcom 3b HbL VÝCHOD !

 

Príspevok pre rozhodcu je v ZČ stanovený až do 80 € za jeden ligový turnaj, na ktorom však musí odpískať minimálne 2 zápasy, resp. alikvotnú čiastku podľa počtu odpískaných zápasov !!! 

Príspevok pre rozhodcu v Play OFF je stanovený na 30 € na jeden ligový zápas ! 

Prevzatie príspevku rozhodca potvrdí svojím podpisom v zápise o stretnutí.

Každému rozhodcovi prináleží aj poplatok za PHM vo výške 0,15 €/km. (najkratšou cestou) , pokiaľ je delegovaný na turnaj a vycestuje naň vlastným autom.

Organizátor turnaja  je povinný zabezpečiť občerstvenie (napr. pizza a minerálna voda) pre "výpomoc" pri obsluhe svetelnej tabule a zapisovateľa, ktorým taktiež prináleží príspevok vo výške 10 € pre zapisovateľa a 10 € pre časomerača.

Riadiaci orgán v odôvodnených prípadoch, môže uhradiť organizátorovi turnaja aj poplatok za prenájom ihriska (štadióna) do výšky 30 € !

Pokiaľ klimatické podmienky (dážď, sneh a pod.) neumožnia odohrať zápas, nominovaný rozhodca ma priamo na ihrisku (max. však 15 min. pred UHČ) právo rozhodnúť o zrušení zápasu ! Svoje rozhodnutie zapíše do zápisu o stretnutí a svoje rozhodnutie následne zdôvodní riadiacemu orgánu 3b HbL VÝCHOD. 

i)  Čakacia doba sa ruší a prípravná doba na zápas je max. 10 minút od úradného hracieho času (ďalej len ÚHČ). Mužstvo, ktoré nebude na hracej ploche v potrebnom počte hráčov (6+1 aj bez rozcvičky) prehráva kontumačne výsledkom 0:5. O takejto kontumácií priamo na ihrisku rozhodne delegovaný rozhodca, čo viditeľne uvedie v zápise o stretnutí. 

Kontumáciou sa rozumie, aj: 

       1.   mužstvo sa nedostaví na zápas

       2.   zápas sa nedohrá z jeho viny 

       3.   ak hráč bezdôvodne fyzicky napadne protihráča nevyplívajúc z hry

       4.   ak hráč inzultuje rozhodcu

       Pokuta za kontumáciu je stanovená na 50 €/zápas , pokiaľ sa mužstvo nedostaví na turnaj pokuta je stanovená na 150 € !

Mužstvo, ktoré bude mať v sezóne 4 kontumačné výsledky bude vyradené zo súťaže, bez možnosti náhrady štartovného a iných náležitostí, pokiaľ Vedenie ligy nerozhodne ináč !!!

Zvyšné stretnutia sa mu kontumujú v prospech súperov výsledkom 0:5.

j)  Vedúci resp. kapitán mužstva: 

Pred každým začatím zápasu je vedúci mužstva (resp. kapitán) povinný pravdivo, čitateľne a kompletne vypísať zápis o stretnutí svojho mužstva ! 

V zápise nemôže byť napísaný žiaden hráč, ktorý najneskôr do začiatku stretnutia nie je prítomný na ihrisku/striedačke v drese mužstva, alebo na požiadanie mužstva súpera nevie predložiť doklad na overenie svojej totožnosti, podľa aktuálnych súpisiek na webovej stránke 3b HbL VÝCHOD !

Zodpovednosť za súpisku preberá osoba (ved. mužstva resp. kapitán) zapísaný v zápise o stretnutí, pod hrozbou uloženia trestu v prípade neúplného resp. nepravdivo vyplneného zápisu o stretnutí !!!

Po stretnutí kapitán v odôvodnených prípadoch ved. mužstva potvrdí pravdivosť a bezchybnosť zápisu svojím podpisom.  V prípade námietky voči stretnutiu, rozhodcovi a pod. to ešte pred podpisom mužstva súpera a samotných rozhodcov stretnutia uvedie na zadnej strane zápisu a podpíše.

Na hráčskej lavici sa nesmú zdržiavať žiadne iné osoby, okrem tých ktoré sú uvedené v aktuálnom zápise o stretnutí !!!

Vedúci mužstva resp. kapitán VŽDY zodpovedá za hráčsku lavicu, ako aj za prípadne chovanie sa vlastných fanúšikov, t.j. v zápasoch vystupuje, aj ako usporiadateľ daného stretnutia.

k)  Preloženie resp. odloženie, či zrušenie zápasu: 

Zápasy 3b HbL VÝCHOD sa nedajú ODLOŽIŤ, keďže rozpis turnajov je pevne stanovený v dostatočnom predstihu !!!

PRELOŽIŤ zápas môže mužstvo len so súhlasom súpera a schválením riadiaceho orgánu, v dostatočnom predstihu !!!

V odôvodnených prípadoch smie riadiaci orgán, či Organizátor 3b HbL VÝCHOD  ZRUŠIŤ jednotlivé stretnutie resp. aj celý turnaj, nielen z dôvodu zlých klimatických podmienok, zápasov SHbE a pod.!!!  Riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD následne určí náhradný termín odohratia takto zrušených zápasov.

Takto zrušené zápasy sa musia odohrať spravidla najneskôr pred posledným turnajom ZČ, alebo ak riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD v odôvodnených prípadoch nerozhodne ináč. Pokiaľ sa tento stanovený termín nedodrží, zápas sa anuluje, bez nároku na bodový zisk pre obe zainteresované mužstvá.

l)  Každý zápas sa musí odohrať ! 

Aj v prípade nejasnosti v zápise resp. neoprávneného štartu hráča (napr. nezaplatenie štartovného, pokút, dopísanie na súpisku tesne pred zápasom, resp. v priebehu zápasu a pod.) sa zápas odohrá a ak následne poškodené mužstvo vznesie protest k riadiacemu orgánu 3b HbL VÝCHOD, ktorý bez odkladu protest prešetrí a rozhodne.

m)  Ak mužstva z nejakých dôvodov nedohrajú resp. neodohrajú zápas:

1. sporná situácia, faul, vylúčenie, inzultácia, neuznaný gól a pod., strana, ktorá sa cíti poškodená môže podať odvolanie riadiacemu orgánu 3b HbL VÝCHOD. 

Doba na podanie protestu v tomto prípade je 24 hodín odo dňa a UHČ stretnutia, pričom mužstvo musí v odvolacej dobe zložiť zabezpečujúci poplatok vo výške 50 €. Protest sa bude prejednávať, ak zabezpečujúci poplatok zložia obidve zainteresované strany. Ak tak učiní iba jedna strana, za úspešnú bude považovaná tá strana, ktorá zložila poplatok. Úspešnej strane sa poplatok vráti v plnej výške, neúspešnej strane poplatok prepadáva.

2. náhle zlé poveternostné podmienky (dážď, sneh, vietor a pod.) prípadne tma, zranenie a pod. rozhodca o tom urobí záznam v zápise o stretnutí. O ďalšom pokračovaní resp. platnosti výsledku dosiahnutom na ihrisku následne rozhodne riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD. 

n)  Vyššie tresty: 

Po udelení 10 minútového OT sa hráč potrestá pokutou 5 € .

Po udelení 10 min. OT za hrubé nešportové správanie a to nielen voči rozhodcovi, sa hráč potrestá minimálnou pokutou 10 € .

Po každom udelení trestu na 5+OK, 10+OK, OK, TH a pod. má hráč automaticky zastavenú činnosť, aj v rámci jedného turnaja !!! O ďalšom treste + pokute následne rozhodne riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD. 

Vedenie ligy môže svojím rozhodnutím udeliť dodatočný trest a to nielen pri vážnom zranení hráča   

Hráč, ktorý naplní bod i) ods. 2, 3, alebo 4, zápas je okamžite ukončený a o výsledku resp. treste rozhodne riadiaci orgán, či Organizátor 3b HbL VÝCHOD.

Hráč, ktorý napadne (inzultácia) rozhodcu je bezodkladne (doba min. 2 rokov) vylúčený z ligy (3b HbL VÝCHOD), pokiaľ Vedenie ligy nerozhodne ináč !!!

Ak takto potrestaný hráč (vyšší trest) aj napriek tomu nastúpi na akýkoľvek ligový zápas, hoc aj za hociktoré iné mužstvo, to automaticky prehráva zápas kontumačne!

o)  Odvolacia doba: 

Odvolacia doba voči všetkým uloženým trestom riadiacim orgánom 3b HbL VÝCHOD je do 48 hod. od zverejnenia LS na domovskej stránke (pod konkrétnu LS). Odvolanie podáva len zástupca klubu  (vedúci resp. kapitán), alebo hráč resp. osoba ktorej sa trest priamo týka. 

Pokiaľ dlhodobo (inzultácia a pod.) potrestaný hráč, či iná zainteresovaná osoba prejaví s odstupom času úprimnú ľútosť, trest môže byť po predložení písomnej žiadosti a opätovnom prerokovaní prípadu Vedením ligy, buď zmiernený alebo odpustený !!!

p)  Všetky pokuty musia mať, či už potrestaný hráč resp. mužstvo (aj za svojho hráča, funkcionára, diváka a pod.), ale aj iný potrestaný účastník 3b HbL VÝCHOD vyplatené (t.j. na ligovom účte 3b HbL VÝCHOD) najneskôr do najbližšieho ligového turnaja, od zverejnenia ligovej správy!!!

V opačnom prípade, ak Organizátor 3b HbL VÝCHOD nerozhodne ináč, budú všetky nasledujúce zápasy dotknutého mužstva kontumované, až do vyplatenia pokuty!!!

r)  Hráči, ako aj realizačné tímy resp. fanúšikovia jednotlivých tímov (oboznámia ich vedúci dotknutých mužstiev) by sa mali zdržaťakýchkoľvek  prejavov VULGÁRNOSTI, keďže ide o spoločensko-športové podujatie prístupné verejnosti.

 

2. Úpravy a výnimky v pravidlách výlučne pre 3b HbL VÝCHOD

Hrá sa, okrem našich úprav (ods.2) spravidla podľa Pravidiel Slovenskej Hokejbalovej únie (SHbÚ) a preto sú všetci hráči, realizačné tými a samozrejme aj rozhodcovia v jednotlivých stretnutiach povinní sa nimi riadiť !!!

a) Každé mužstvo vstupuje do súťaže so svojím charakteristickým názvom a súpravou dresov (brankár má udelenú výnimku vo farbe dresu). 

b)  Zápasy sa hrajú oficiálnou hokejbalovou loptičkou a počas turnaja loptičky zabezpečí organizátor turnaja. 

c)  Výstroj hráčov v poli JE POVINNÁ tj. chrániče + štucne a rukavice (pokiaľ sa kapitáni pred stretnutí dohodnú = rukavice nie sú povinné, na vlastné riziko hráča). Výstroj brankára musí spĺňať kritéria podľa pravidiel hokejbalu SHbÚ. 

Pre každého hráča do 18 rokov je prilba s košíkom povinná, bez výnimiek !!! 

d)  Brankárom je povolené mať na hornej strane bránky (sieť) položené fľašu na pitie, uterák a pod. 

e)  Každé mužstvo má k dispozícií 2 oddychové časy (TIME OUT). Jeden v základnej hracej dobe a druhý v prípade predĺženia (Play OFF).

f)  Mužstvo, ktoré sa počas hry previní zakázaným uvoľnením (icing), môže aj napriek tomu striedať !!! 

g) Zakazuje sa narážať súpera na mantinel !!!

Náraz znamená, že hráč urobí celkom zjavne výpad na súpera a narazí ho, bez zjavného úmyslu hrať loptičku. 

h)  Hráč, ktorý bude viditeľne pod vplyvom alkoholu, nebude rozhodcom zápasu vpustený do hry a to aj bez vykonania dychovej skúšky !!! 

i)  Všetky zápasy 3b HbL VÝCHOD musia mať svojho víťaza. 

Zápasy ZČ sa hrajú bez predĺženia, o víťazovi tak rozhodnú samostatné nájazdy po 5 hráčoch na oboch stranách, kde na samostatný nájazd môže ísť hráč len raz (do vystriedania všetkých hráčov v zápise o stretnutí). O začínajúcom mužstve rozhodne žreb (minca).

Pri nerozhodnom výsledku po riadnej hracej dobe v Play OFF nasleduje 5 min. predĺženie 5 vs. 5 čistý čas a ak sa ani v tomto prípade nerozhodne (zlatý gól), o víťazovi rozhodnú samostatné nájazdy po 5 hráčoch na oboch stranách. O začínajúcom mužstve rozhodne žreb (minca).

j)  Pokiaľ si to situácia vyžaduje, sú mužstvá povinné priniesť/odniesť si bránky, upraviť si hraciu plochu tak, aby bola regulárna na odohranie majstrovského zápasu (mláky, lístie, sneh, ľad a pod.). Organizátor turnaja (ZČ, či Play OFF) je v tomto prípade povinný zabezpečiť potrebné náradie a prostriedky (metly, lopaty, zametač a pod.).

Následne po skončení každého zápasu/turnaja sú mužstvá povinné UPRATAŤ STRIEDAČKY a priestor svojho prípadného "pôsobenia" !!! Kontrolu vykoná delegovaný rozhodca stretnutia. 

k)  Organizátori jednotlivých turnajov (resp. zápas Play OFF)  je povinní najneskôr do 4 hod. od skončenia zaslať (SMS, MSG a pod.) fotografie zápisov o stretnutí ním org. turnaja, alebo zápasu Play OFF riadiacemu orgánu ligy, ako aj organizátorovi 3b HbL VÝCHOD !!!  Taktiež najneskôr do 5 kalendárnych dní (spravidla piatok) doručiť Organizátorovi 3b HbL VÝCHOD (rozhodcovia, pošta, hráči, ved. mužstiev a pod.) kompletne a správne vypísané zápisy o stretnutí !!!

 

2a. Úpravy a upozornenia v pravidlách výlučne pre 3b HbL VÝCHOD - COVID- 19  

a) Aj naďalej platia mimoriadne opatrenia nariadené Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  (ÚVZ SR) a všetky zainteresované osoby 3b HbL VÝCHOD (hráči, tréneri, ved. mužstiev, rozhodcovia, zdravotníci, tech. zabezpečenie a pod.) sú povinné ich PLNE REŠPEKTOVAŤ a DODRŽIAVAŤ (viď aj bod. 1 pís. c, h), za čo nesú osobnú zodpovednosť v prípade ich porušenia (nerešpektovanie opatrení je tiež správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.) !!!!

Špeciálne body k opatreniam ÚVZ SR:

- Maximálny počet športovcov na športovom hromadnom podujatí t.j. v našom prípade zápase 3b HbL VÝCHOD je stanovený na 150 osôb !!! 

- Meranie teploty sa bude vykonávať kontrolne len námatkovo, pred samotným začiatkom zápasu. Osoba, ktorej bude nameraná teplota nad 37,0 °C (kontrolné meranie do 5 min.) nebude umožnené účinkovať / pôsobiť v danom zápase a bude vyzvaná, aby opustila priestor hromadného športového podujatia !

- Pred prvým vstupom na ihrisko použijú všetky zainteresované osoby dezinfekčný prípravok, ktorý následne podľa návodu aplikujú na pokožku rúk. Dezinfekčný prípravok pre oba striedačky, ale aj „box časomeračov“ zabezpečí organizátor turnaja (ZČ či Play OFF) !

- Po každom zápase prejdú dezinfikáciou priestory striedačiek, tr. lavíc, dotykových plôch a pod..

- Zakazuje sa podávanie rúk, či už pred, počas, alebo po zápase, objímanie sa (napr. pri strelení gólu) a iné oslavné gestá, odpľúvanie si, ako na hraciu plochu, tak aj mimo nej (v tomto prípade to môže byť rozhodcom klasifikované, ako nešportové správanie) !

- Každá osoba vedená zápise o stretnutí, ako  zdravotník, bude mať pri výkone svojho „povolania“ rukavice (jednorazové) !

- Každý hráč, alebo ináč zainteresovaná osoba, bude mať na pitie vlastnú menom označenú fľašu (nádobu) !

- Maximálny počet osôb v „boxe časomeračov“ je stanovený na 4 t.j. časomerač (1), zapisovateľ (1), výpomoc na tr. laviciach (2) !

Za dodržanie týchto pravidiel sú počas celého trvania zápasu, ale aj bezprostredne po ňom osobne zodpovední ROZHODCOVIA (spoluorganizátori stretnutia) a VEDÚCI MUŽSTIEV (usporiadatelia daného zápasu) figurujúci v zápise o stretnutí a to nielen pod hrozbou udelenia ligových pokút, ale aj s možnosťou ďalšieho postihu zo strany štátnych orgánov (ÚVZ SR, PZ SR, MsP a pod. až do výšky 1.650€).  

Nerešpektovanie opatrení je tiež správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.  !!!

b) Pokiaľ sa, aj dodatočne príde na to, že hráč alebo inak zainteresovaná osoba (okolo 3b PHbL) úmyselne porušila platnú vyhlášku ÚVZ SR t.j. bez testov, potvrdení, v karanténe, prípadne nebodaj pozitívna na COVID- 19 pôsobila v niektorom zo zápasov 3b PHbL, všetky tieto zápasy budú následne riadiacim orgánom 3b HbL VÝCHOD kontumované v prospech súpera a voči, takto sa previnilej osobe a zodpovednému ved. mužstva (resp. kapitánovi, viď zápis o sretnutí), budú zo strany Vedenia ligy podniknuté ďalšie kroky !!!   

 

3. Prestupy a dopĺňanie súpisiek 

Hráč, ktorý odohral zápas, alebo časť zápasu za jedno mužstvo, nesmie nastúpiť za iné minimálne do obdobia určeného na prestupy, pokiaľ Vedenie ligy nerozhodne mimoriadne ináč !

To platí aj pre hráčov, ktorých mužstvo počas rozohraného ročníka vypadne zo súťaže z rôznych dôvodov, odhlási sa,  alebo bude vyradené Vedením ligy. Ak aj napriek tomu hráč nastúpi za iné mužstvo, to bude potrestané kontumačným výsledkom.

Každý hráč môže v aktuálnej sezóne prestúpiť iba raz !!!

V 3b HbL VÝCHOD máme spravidla len jeden prestupový termín a to po skončení jesennej časti a trvá do prvého zápasu jarnej časti 3b HbL VÝCHOD, kedy do jednotlivých mužstiev môže prestúpiť ľubovoľný počet hráčov !

Avšak, ešte pred Play OFF si môže každé mužstvo dopísať jedného hráča, ktorý v jeho farbách odohral minimálne 1 zápas ZČ ! 

Všetky prestupy je možné zrealizovať len po vzájomnej dohode klubov a vysporiadaní všetkých hráčových podlžností voči bývalému klubu. Vedúci mužstva, do ktorého prestupuje hráč je povinný odovzdať riadiacemu orgánu 3b HbL VÝCHOD správne a kompletne vypísaný prestupový lístok, ktorý je  podpísaný hráčom a vedúcimi oboch zainteresovaných mužstiev. 

Riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD následne prestup schváli resp. zamietne, čo na lístku potvrdí podpisom.

Prestupový poplatok 30 .

Pokiaľ chce mužstvo počas prebiehajúcej sezóny doplniť súpisku, môže tak urobiť, ak za hráča zaplatí vstupný poplatok 20 € a to aj priamo na mieste pred začatím ligového zápasu. Rozhodca o tom urobí záznam v zápise o stretnutí.

Dopísaný hráč na súpisku sa týmto zaväzuje, že bude plne akceptovať Platné pravidlá, riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD, Vedenie ligy a pod. (bod č.1, pís. c) !!!!!

 

4. Ceny

Hlavnými cenami budú odmenené prvé tri mužstvá po skončení Play OFF (putovný pohár, poháre za umiestnenie, medaile, občerstvenie a pod.).

Odmenené budú aj všetky zostávajúce mužstva 3b HbL VÝCHOD umiestnené na 4. až 8. mieste 3b HbL VÝCHOD r. 2022/2023 (plaketa).

Ceny dostanú aj Víťaz ZČ,  najproduktívnejší hráč po ZČ, najlepší brankár po ZČ, najužitočnejší hráč Play OFF, najlepšia zostava ZČ t.j. ALL STARS 3b HbL VÝCHOD (5+1), najlepší rozhodca a najlepší hráč do 20 rokov.

Špeciálnu cenu dostane aj osobnosť, ktorá sa najviac pričiní o Prínos a Rozvoj hokejbalu v meste Prešov a jeho okolí.

Ceny venuje generálny sponzor 3b HbL VÝCHOD spoločnosť 3b.

 

5. Riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD  

Martin MAKATURA

Tel.: 0911155442

Všetci hráči a aktéri 3b HbL VÝCHOD, Organizátora 3b HbL VÝCHOD vynímajúc, sú mu plne podriadení !!! 

a) Má rozhodujúce právo pri všetkých porušeniach pravidiel, kontumáciách, preložení, zrušení resp. odložení zápasu, o brigádach, súpiskách, prestupoch, trestoch, pokutách, vyradeniach a pod.

Svoje rozhodnutia musí zverejniť spravidla (nie povinne) najneskôr do 5 dní od "spáchania" daného priestupku resp. vznesenej inej požiadavky na riešenie a pod.

Všetky rozhodnutia riadiaceho orgánu 3b HbL VÝCHOD musia byť zverejnené na webe domovskej stránky (ligové správy).

b) Chráni dobré meno ligy ! 

c) Smie prijímať rozhodnutia a rozhodovať, len v prospech 3b HbL VÝCHOD  a jej rozvoja !

Riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD môže odvolať len Vedenie ligy pri ¾ odhlasovaní !!! 

Organizátora 3b HbL VÝCHOD stanovil pre riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD odmenu po skončení súťažného ročníka, až do výšky 15% z konečného zostatku finančných prostriedkov 3b HbL VÝCHOD !!! 

 

6. Vedenie ligy 

Vedenie ligy pozostáva spravidla z vedúcich mužstiev 3b HbL VÝCHOD.   

Medzi hlavné body Vedenia ligy patrí podpora a rozvoj hokejbalu !!!

Vedenie ligy tvoria:

       1.    KOCHAN Peter - organizátor 3b HbL VÝCHOD

       2.    MAKATURA Martin – riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD     

       3.    RUSNÁK Peter – HBC KNIGHTS Bardejov  

       4.    TIMOČKO Roman – HBC SPARTANS Prešov

       5.    LUKÁČ Miroslav – HBC ASSASSINS Prešov

       6.   DŽUPINA Matúš – HBK SENATORS Trebišov

       7.   BALOGÁČ Martin – HBK LEVÍČATÁ Humenné

       8.   PAPRČKA Tomáš – FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš

       9.   BELUŠAR Dalibor – HBK ORLY Košice

 

Pri nerozhodnom hlasovaní Vedenia ligy má Organizátor 3b HbL VÝCHOD veto 2 hlasov.

a)  Pri vznesení námietky (odvolanie) voči rozhodnutiu riadiaceho orgánu 3b HbL VÝCHOD, následne "zasadne" Vedenie ligy a spravidla najneskôr do 5 dní rozhodne.

Voči rozhodnutiu Vedenia ligy, nie je možné sa odvolať !!!

b) Všetky rozhodnutia Vedenia ligy musia byť zverejnené na webe domovskej stránky (ligové správy).

 

7. Organizátor 3b HbL VÝCHOD  

Peter KOCHAN

Alexandra Matušku č.12

080 01  Prešov

Tel.: 0918392912

Všetci aktéri 3b HbL VÝCHOD bez výnimiek, sú mu plne podriadení !!! 

a) Chráni dobré meno ligy ! 

b) Smie prijímať rozhodnutia a rozhodovať, len v prospech 3b HbL VÝCHOD a jej rozvoja !

c) Rozhoduje a čo najhospodárnejšie nakladá so zverenými finančnými prostriedkami 3b HbL VÝCHOD !!! 

d)  Voči rozhodnutiu Organizátora 3b HbL VÝCHOD nie je možné sa odvolať !!!

Organizátora 3b HbL VÝCHOD nemožno odvolať !!! 

Vedenie ligy 3b HbL VÝCHOD stanovilo pre organizátora 3b HbL VÝCHOD odmenu po skončení súťažného ročníka, až do výšky 10% z konečného zostatku finančných prostriedkov 3b HbL VÝCHOD !!! 

 

 

Pravidlá sú platné a nemenné k 13.2.2023 !!!

 

 

 

fair-play-logo.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.